poniedziałek, 9 grudnia 2013

List otwarty Narodowego Zgierza do władz miasta

Publikujemy list otwarty do władz miasta Zgierza w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda, komunistycznego działacza, poety, oficera Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, wystosowany przez Narodowy Zgierz:

Zgierz, dnia 6 grudnia 2013 roku


Szanowny Pan
Jarosław Komorowski
Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza

24 lata temu oficjalnie „skończył się w Polsce komunizm”. Mimo to nadal w przestrzeni publicznej funkcjonują „miejsca pamięci” stworzone na użytek propagandy komunistycznej. Nawet dzisiaj spotykamy w Polsce ulice, place, parki, pomniki i inne obiekty noszące imiona działaczy i organizacji komunistycznych. Gloryfikują one zbrodniczy system, który wymordował na całym świecie około 100 milionów ludzi i na pół wieku zniewolił naszą ojczyznę.

Mimo zrzucenia z pomników większości działaczy komunistycznych w naszym mieście w roku 1990, pozostała w Zgierzu ulica Lucjana Szenwalda – członka Komunistycznej Partii Polski, oficera Armii Czerwonej i tzw. „Ludowego Wojska Polskiego”.

Szenwald w 1930 roku wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, a dwa lata później, w 1932 r. został członkiem Komitetu Dzielnicowego Komunistycznej Partii Polski na warszawskim Powiślu. Przypomnieć należy, że Komunistyczna Partia Polski w 1920 roku wsparła agresję bolszewicką na Polskę, później była jawną agenturą Związku Sowieckiego i wykonywała akty terrorystyczne przeciw Państwu Polskiemu, dążąc do wcielenia Polski do ZSRS. W marcu 1937 roku Szenwald został po raz pierwszy aresztowany przez policję w związku z działalnością antypaństwową. Do 1939 roku pozostawał pod stałym nadzorem władz. Po wybuchu II wojny światowej udał się na tereny okupowane przez Armię Czerwoną. We Lwowie związał się z kolaboracyjną grupą polskich komunistów, na czele której stała Wanda Wasilewska. Publikował propagandowe artykuły na łamach polskojęzycznego sowieckiego organu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy „Czerwony Sztandar”, uczestniczył w działalności agitacyjnej na rzecz propagowania wśród Polaków stalinizmu, negując istnienie niepodległego państwa polskiego (pracował m.in. w Lwowskim Obwodowym Radiokomitecie). Działania te realizował mając świadomość dokonywanych przez władze sowieckie zabójstw i masowych deportacji setek tysięcy Polaków z ziem wschodnich w głąb ZSRS.

W czerwcu 1941 roku zgłosił się na ochotnika do Armii Czerwonej, w której służył do roku 1943. Skierowany do tworzącej się przy boku Armii Czerwonej 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki początkowo pełnił funkcję łącznika sztabowego, a następnie kronikarza tej formacji.
Jednocześnie cały czas tworzył agitacyjną poezję, w której m.in. atakował prawowity Rząd RP na Uchodźstwie oraz gen. Władysława Andersa, który wyprowadził polskie wojsko z ZSRR do Iranu.
Brał udział w bitwie pod Lenino, za co został przez marionetkowe odznaczony Krzyżem Walecznych i sowieckim orderem Czerwonej Gwiazdy. Od 1944 r. kontynuował pracę na rzecz indoktrynacji politycznej polskich żołnierzy – w stopniu kapitana był wykładowcą w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Zginął w wypadku samochodowym koło Kurowa pod Lublinem 22 VIII 1944 roku.

Utrzymanie obecnej nazwy w/w ulicy utrwala zafałszowany obraz najnowszej historii Polski, stanowi pochwałę zdrady Ojczyzny oraz jest formą gloryfikacji zbrodniczej ideologii, wymierzonej w niepodległość Polski. Gloryfikowanie postaci pokroju Szenwalda jest także sprzeczne z porządkiem prawnym obowiązującym w Polsce, szczególnie z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku („zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.”) oraz art. 256 Kodeksu Karnego („§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.”)

Dlatego zwracamy się do władz Miasta o podjęcie działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda na osiedlu Krzywie – Chełmy. Przypominamy że istnieje możliwość wprowadzenia nawet kilkuletniego okresu przejściowego, w którym obowiązują równolegle dwie nazwy ulicy, co pozwala mieszkańcom ulicy na rozłożenie w czasie i ominięcie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych ze zmianami adresowymi. Przypominamy także że na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 39, poz. 306), z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.


Z poważaniem,

NARODOWY ZGIERZ
Do wiadomości:1. Prezydent Miasta Zgierza.

2. Media i opinia publiczna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz