Statut

I. Klub

§ 1. Klub imienia Romana Dmowskiego, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
§ 2. Klub działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wśród Polaków zamieszkałych poza granicami kraju.
§ 3. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§ 4. Klub posługuje się logo, pieczęciami i innymi symbolami ustalonymi w przepisach szczegółowych.
§ 5. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.

II. Cele

§ 6. Celami Klubu są:
a) umacnianie w społeczeństwie postaw patriotycznych,
b) propagowanie idei narodowej,
c) promowanie aktywności lokalnej i samorządności,
d) rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o historii Polski,
e) ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości religijnych,
f) dążenie do zachowania katolickiej tożsamości Polski,
g) promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego,
h) wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego,
i) kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli,
j) promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju,
k) wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w kluczowych przedsięwzięciach międzynarodowych odbywających się poza granicami kraju,
l) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
m) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
§ 7. Klub realizuje cele, o których mowa w § 6 poprzez:
a) organizowanie wykładów, dyskusji, prelekcji, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
b) działalność naukową,
c) organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych,
d) działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) działalność informacyjną w przestrzeni publicznej,
f) wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
g) współpracę z innymi organizacjami,
h) czynne uczestnictwo w życiu samorządów terytorialnych i jednostek pomocniczych,
l) podejmowanie inicjatyw wyborczych w wyborach do wszystkich szczebli samorządu.

III. Członkowie Klubu

§ 8. Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 9. 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który ukończył 16 lat, podziela cele statutowe Klubu, zadeklarował wolę uczestnictwa w jego pracach, przestrzeganie Statutu i uchwał władz Klubu, a także podziela wartości narodowe i katolickie.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc w pracach Klubu Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu lub odznaczająca się w realizacji jego celów statutowych.
§ 10. 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają obowiązek:
a) przestrzegać przepisów Statutu oraz stosować się do uchwał władz Klubu,
b) działać aktywnie na rzecz Klubu, w ramach określonych przez jego władze,
c) opłacać regularnie składki członkowskie, w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.
2. Członkowie wspierający i honorowi, mają te same obowiązki, co członkowie zwyczajni, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 11. 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
a) uczestniczyć w pracach Klubu,
b) wybierać i być wybieranym do jego władz,
c) zgłaszać wnioski, inicjatywy i projekty w zakresie działalności Klubu.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają pełnię praw członków zwyczajnych, z wyjątkiem praw wyborczych do władz Klubu.
§ 12. 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny, po złożeniu deklaracji członkowskiej.
2. Zarząd Główny odmawia przyjęcia w poczet członków Klubu, jeżeli osoba nie spełnia warunków określonych w § 9 lub jej dotychczasowa działalność albo przynależność organizacyjna nie daje się pogodzić z celami Klubu. Od uchwały można się odwołać w ciągu 14 dni do Komisji Rewizyjnej.
3. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd osobom szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów Klubu.
§ 13. 1. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:
a) śmierci,
b) pozbawienia praw publicznych,
c) likwidacji (w przypadku osoby prawnej).
d) wystąpienia ze stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny ma prawo wykluczyć członka za niewypełnianie obowiązków członka, nieprzestrzeganie Statutu lub działanie na szkodę Klubu. Uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.
3. Od uchwały, o której mowa, w ust. 3 przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w ciągu
14 dni od daty jej podjęcia.

IV. Władze Klubu

§ 14. Władzami Klubu są:
a) Zjazd,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Rada Naczelna.
§ 15. 1. Zjazd jest najwyższą władzą Klubu.
2. Zjazd:
a) powołuje i odwołuje Zarząd Główny, Prezesa i Komisję Rewizyjną,
b) rozpatruje sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
c) skreślony
d) zmienia Statut Klubu,
e) decyduje o rozwiązaniu Klubu.
3. Zjazd Zwyczajny zwołuje Zarząd Główny nie rzadziej niż raz na rok.
3a. W skład Zjazdu wchodzą wszyscy członkowie Klubu.
3b. Jeżeli Klub liczy więcej niż osiemdziesięciu członków, w skład Zjazdu wchodzą delegaci, wybrani przez Oddziały w proporcji jeden delegat na czterech członków.
3c. Szczegóły wyboru delegatów określa uchwała Zarządu Głównego.
4. Zjazdowi przewodniczy Prezes. Jeśli Prezes nie może przewodniczyć Zjazdowi, obowiązek ten wykonuje członek Zarządu Głównego, wyznaczony przez Prezesa.
5. Zjazd Nadzwyczajny musi być zwołany na wniosek 1/3 członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
6. W razie niezwołania Zjazdu przez Zarząd w ciągu roku od poprzedniego Zjazdu, lub w terminie określonym w ust. 5 Zjazd zwołuje Komisja Rewizyjna, a przewodniczy mu jej przewodniczący.
7. O terminie Zjazdu powiadamia się członków na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nie później, niż na 14 dni przed jego terminem.
8. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu. Jeżeli w danym terminie nie zgromadziła się wymagana liczba członków, to po upływie 30 minut Zjazd ma prawo podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
9. Uchwała o odwołaniu Prezesa, członka Zarządu Głównego czy członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu.
§ 16. 1. Prezes kieruje pracami Zarządu Głównego i reprezentuje Klub na zewnątrz.
2. Prezes ma prawo wizytowania Oddziałów i opiniowania ich pracy.
§ 16a. 1. Za szczególne zasługi w działalności i osiągnięcia organizacyjne Zjazd może powołać Prezesa Honorowego Klubu.
2. Prezes Honorowy może uczestniczyć w pracach wszystkich organów Klubu z głosem doradczym.
3. Jednocześnie może być tylko dwóch Prezesów Honorowych. 
§ 16b. 1. Rada Naczelna jest stałym organem uchwałodawczym i konsultacyjnym.
2. Powołanie Rady Naczelnej jest obowiązkowe, gdy Zjazd działa w sytuacji w opisanej w § 15 ust. 3b. W przeciwnym razie jest fakultatywne.
3. W skład Rady Naczelnej wchodzą członkowie Zarządu Głównego i od 6 do 20 członków wybranych przez Zjazd.
4. Kadencja Rady Naczelnej trwa dwa lata.
5. Rada Naczelna może uzupełniać swój skład w trakcie kadencji do pełnego składu opisanego w ust. 3, jednak nie więcej niż połowę składu Rady.
6. Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje prezes, nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
7. Posiedzeniom przewodniczy Prezes lub inny członek Zarządu Głównego.
8. Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§ 16c. 1. Rada Naczelna, jeśli została powołana, w okresie między Zjazdami wykonuje następujące uprawnienia, przynależne innym organom Klubu:
a) powołuje w skład Zarządu Głównego w trybie § 17 ust. 8,
b) odwołuje członków Zarządu Głównego w trybie § 15 ust. 9, z tym zastrzeżeniem, że uchwała zapada bezwzględną większością głosów,
c) powołuje członków Komisji Rewizyjnej w trybie § 18 ust. 5,
d) wykonuje uprawnienia nadzorcze w stosunku do Oddziałów, opisane w § 21 i 21a.
2. Ponadto, Rada Naczelna:
a) rozpatruje odwołania od uchwał Komisji Rewizyjnej, podjętych w trybie § 13 ust. 3,
b) dokonuje zmiany Statutu Klubu większością 2/3 głosów,
c) może zwoływać Zjazd Nadzwyczajny,
d) przyjmuje sprawozdania Klubu dla organów zewnętrznych.
§ 17. 1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Klubu.
2. Zarząd Główny składa się z Prezesa, od jednego do dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika oraz od jednego do czterech członków, wybranych przez Zjazd na dwuletnią kadencję.
3. Zarząd Główny:
a) kieruje bieżącą działalnością Klubu,
b) wykonuje uchwały Zjazdu,
c) przyjmuje i skreśla z listy członków,
d) powołuje, łączy, dzieli i znosi Oddziały Klubu,
e) zarządza majątkiem Klubu,
f) ustala wysokość składek członkowskich.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i im przewodniczy Prezes lub – w razie jego nieobecności – wyznaczony przez niego członek Zarządu Głównego.
6. Zarząd Główny podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.
7. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu jest wymagany podpis Prezesa i członka Zarządu Głównego działających łącznie.
8. Zarząd Główny ma prawo kooptacji w swój skład członków w trakcie kadencji, do pełnego składu określonego w ust. 2. jednak nie więcej niż połowę składu Zarządu Głównego, chyba że wymaga tego uzupełnienie składu Zarządu Głównego do minimalnej liczby określonej w ust. 2. Zarząd Główny ma też prawo wybierania spośród swego grona na wakujące funkcje Prezesa Wiceprezesa, Sekretarza czy Skarbnika.
9. Uchwały Zarządu Głównego, w sprawach o których mowa w ust. 8 mogą być uchylone przez najbliższe Zjazd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu.
§ 18. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków, wybranych przez Zjazd na dwuletnią kadencję.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna:
a) kontroluje działalność finansową Zarządu Głównego pod kątem legalności, gospodarności i rzetelności,
b) przedstawia Zjazdowi sprawozdanie obejmujące ocenę stanu majątkowego Stowarzyszenia, ocenę działalności finansowej Zarządu Głównego,
c) dokonuje interpretacji Statutu
d) składa sprawozdanie ze swej działalności Zjazdowi.
5. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Komisja uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.

V. Oddziały Klubu

§ 19. 1. Członkowie Klubu tworzą w terenie Oddziały.
2. Dla utworzenia Oddziału wymagana jest uchwała Zarządu Głównego, ustanawiająca Pełnomocnika Oddziału i określająca zakres terytorialny działania Oddziału.
3. Dla przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Oddziału wymagane jest zebranie co najmniej pięciu członków Klubu, stale zamieszkałych na terenie działalności Oddziału.
4. Pełnomocnik na zorganizowanie Oddziału 6 miesięcy. Po upływie tego czasu jego pełnomocnictwo wygasa. W szczególnych przypadkach może być ono przedłużone.
§ 20. 1. Władze Oddziału stanowią:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału, (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”)
b) Zarząd Oddziału,
c) skreślony
2. Walne Zgromadzenie zbiera się nie rzadziej niż raz na rok. W Walnym Zgromadzeniu musi wziąć udział wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu Głównego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału, a jeśli Zarząd Oddziału nie funkcjonuje – Zarząd Główny.
4. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Oddziału.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia powiadamia się członków na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nie później, niż na 14 dni przed jego terminem.
5a. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków. Po upływie 30 minut od oznaczonej jako początek obrad godziny, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału na wniosek 1/3 członków Oddziału albo Komisji Rewizyjnej Oddziału.
7. W razie niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Oddziału w ciągu roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub w terminie określonym w ust. 5 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny, a przewodniczy mu osoba wyznaczona przez Zarząd Główny.
§ 20a. 1. Zarząd Oddziału jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na dwa lata.
2. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i od dwóch do czterech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału. Prezes Oddziału może spośród członków Zarządu Oddziału powołać Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Oddziału.
3. Zarząd Oddziału:
a) reprezentuje Oddział na zewnątrz,
b) kieruje pracami Oddziału,
c) realizuje plan pracy Oddziału i uchwały władz centralnych Klubu.
4. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
5. Zarząd Oddziału może być odwołany przed upływem kadencji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 20b. 1. Zarząd Oddziału może powoływać w ramach Oddziału jednostki terenowe - Koła i jednostki zadaniowe - Sekcje.
2. Pracami Koła kieruje Prezes, a Sekcji - Kierownik. Obaj są powoływani i odwoływani przez Zarząd Oddziału.
3. Organizację Kół i Sekcji określa uchwała Zarządu Głównego.
§ 21. 1. Zarząd Główny ma prawo odwołać Zarząd Oddziału w razie nieprzestrzegania przez niego Statutu lub uchwał Zarządu Głównego. Zarząd Główny wyznacza wtedy Pełnomocnika Oddziału, który pełni obowiązki Zarządu Oddziału.
2. Pełnomocnik ma obowiązek przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy od odwołania władz Oddziału przeprowadzić Walne Zgromadzenie Oddziału w celu wyboru władz.
§ 21a. Oddział zostaje rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego, jeżeli:
a) nie przejawia działalności,
b) ma mniej niż siedmiu członków,
c) jego władze rażąco naruszają Statut, uchwały Zarządu Głównego lub przepisy prawa
d) rozwiąże się sam, uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Oddziału.


VI. Majątek Klubu

§ 22. 1. Majątek Klubu pochodzi z:
a) darowizn,
b) składek członkowskich,
c) dochodów z majątku Klubu
d) ofiarności publicznej,
e) spadków, zapisów i dotacji,
f) wpływów z działalności gospodarczej i wydawniczej prowadzonych przez Klub.
2. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków.
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych Klubu.

VII. Przepisy końcowe

§ 23. 1. Zmiany niniejszego Statutu uchwalane są przez Zjazd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/5 uprawnionych do głosowania na Zjeździe Klubu.
1a. Uchwały Rady Naczelnej o zmianie Statutu podjęte w trybie § 16c ust. 2 pkt. b mogą być uchylone przez najbliższy Zjazd uchwałą podjętą w zwykłym trybie.
2. W sprawach nie objętych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa.
3. Zarząd Główny może w drodze uchwał tymczasowo regulować wewnętrzną działalność Klubu w kwestiach nieobjętych niniejszym Statutem
§ 24. 1. Klub może rozwiązać się uchwałą Zjazdu podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Zjeździe Klubu.
2. Majątek likwidowanego Klubu zostanie przeznaczony na cele określone przez Zjazd podejmujące decyzję o likwidacji.
3. Likwidatorami Klubu są Prezes i przewodniczący Komisji Rewizyjnej chyba że Zjazd postanowi inaczej.

Łódź, 22 października 2016 roku
zmiana Statutu 25 listopada 2017 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz