poniedziałek, 4 marca 2019

List otwarty do ministra spraw wewnętrznych


W związku z bezprawnymi działaniami tzw. Obywateli RP podczas uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych, Klub im. Romana Dmowskiego i Akcja Narodowa wystosowały list otwarty do ministra spraw wewnętrznych o podjęcie kontroli w fundacji Wolni Obywatele RP:

Łódź, 4 marca 2019 roku


Pan                                                  
Joachim Brudziński                       
Minister Spraw Wewnętrznych     
i Administracji                                
            Szanowny Panie,

            W związku z podejrzeniem naruszenia prawa domagamy się niezwłocznego podjęcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań nadzorczych w trybie art. 12 ust. 1 (wniosek do właściwego sądu o zbadanie zgodności działania fundacji z przepisami prawa) oraz art. 14 ust. 2 (wniosek do właściwego sądu o zawieszenie zarządu fundacji i ustanowienie zarządu komisarycznego) ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach u wobec Fundacji Wolni Obywatele RP z siedzibą w Warszawie (KRS 0000679752).

U z a s a d n i e n i e

            Naruszanie prawa przez Fundację Wolni Obywatele RP przejawia się w:

  1. pochwalaniu na stronie internetowej obywatelerp.org, prowadzonej najprawdopodobniej przez rzeczoną fundację czynów zabronionych (co narusza art. 255 kk) w postaci usiłowania uniemożliwiania zgromadzeń publicznych tj. czynu z art. 260 kk – Marsze Żołnierzy Wyklętych: w Łodzi dn. 3.03.2019 roku; w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Bydgoszczy dn. 1.03.2019 roku; w Hajnówce dn. 24.02.2019 roku; zgromadzenia upamiętniające miesięcznice katastrofy smoleńskiej 10 dnia każdego miesiąca w okresie od 2017 do 10.04.2018 roku; Marsz Powstania Warszawskiego w Warszawie dn. 1.08.2018 roku;
  2. podżeganiu na wzmiankowanej stronie internetowej do popełnienia czynów opisanych
    w pkt. 1;
  3. udostępnianiu przez Fundację symboli, grafik i materiałów używanych przez osoby dokonujące czynów opisanych w pkt. 1.

            Powyższe przesłanki w pełni uzasadniają podjęcie przez organ nadzoru tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań nadzorczych wobec wzmiankowanej fundacji.

            Liczymy na szybkie podjęcie działań wobec Fundacji Wolni Obywatele RP, gdyż działania podejmowane przez nią i osoby z nią związane stanowi w naszej ocenie poważne zagrożenie dla porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego.

Łączymy wyrazy szacunku,
Kamil Klimczak – prezes Klubu imienia Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski – Akcja Narodowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz