PKRD w Austrii: Statut i władze statutowe

    

Aktualny skład Zarządu P.K. im. R.D. w Austrii 

ZVR-Zahl: 133577493 

Marzena Krawczyk, prezes
Kamil Polak, wiceprezes
Kamil Klimczak, sekretarz
Lech Krawczyk, zastępca sekretarza, rzecznik prasowy
David Staszkiewicz, skarbnik
Jakub Blaszyński, członek Zarządu

 Polski Klub im. Romana Dmowskiego w Austrii jest członkiem wspierającym Klubu im. Romana Dmowskiego w Polsce

Osoby z Austrii zainteresowane działalnością w Polskim Klubie im. Romana Dmowskiego prosimy o mailowy kontakt: marzena.krawczyk@chello.at

      Statut (PL)

 Polski Klub imienia Romana Dmowskiego w Austrii


§ 1. Nazwa, siedziba i zakres działalności


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „ Polnischer Klub namens Roman Dmowski in Österreich“, w języku polskim: „ Polski Klub  imienia Romana Dmowskiego w Austrii“.
 2. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Wiedniu i obejmuje swoją działalnością całą Austrię.
 3. Przewidziane jest zorganizowanie oddziałów we wszystkich krajach związkowych w Austrii.
 4. Stowarzyszenie jest członkiem zwyczajnym austriackich i zagranicznych organizacji, których działalność pozostaje w zgodzie z jego wartościami i celami statutowymi.
 5. Stowarzyszenie posługuje sie logo, pieczęcią i innymi symbolami ustalonymi w przepisach szczegółowych.
 6. Działalność Stowarzyszenia opiera sie na pracy społecznej jego członków.
§ 2. Cele

 1. Stowarzyszenie, którego działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku, ma na celu:
a)    Kształtowanie i umacnianie w środowisku polonijnym postaw        patriotycznych,
b)     Rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o historii Polski i Austrii,
c)      Promowanie aktywności społecznej, lokalnej i samorządowej  wśród Polonii austriackiej i w społeczeństwie austriackim, aktywnosci społecznej opartej na wierze chrześcijańskiej i wartościach  ideowo-społecznych Stowarzyszenia,
d)     Ochrona, rozwijanie i upowszechnianie polskiego dziedzictwa narodowego, dziedzictwa i idei Ruchu Narodowego, myśli społeczno-politycznej Romana Dmowskiego oraz tradycji i wartości chrześcijańskich,
e)     Praca publiczna w celu zachowania katolickiej tożsamości Polski i Austrii, Polaków i Austriaków,
f)       Realizowanie i reprezentowanie interesów Polaków i Polski w Austrii oraz ochrona ich dobrego imienia,
g)     Prowadzenie wielostronnej działalności charytatywnej,
h)    Współpraca z krajowymi i z zagranicznymi organizacjami, które prowadzą bliską ideowo działalność,
i)       Prowadzenie działalności gospodarczej w sensie zgodnym z §34 ff BAO, zarówno w Austrii jak i zagranicą.
2.     Stowarzyszenie opiera swoją działalność na ponad 100- letniej tradycji polskiego Ruchu Narodowego.
3.     Stowarzyszenie posiada kapelana wyznania rzymskokatolickiego. 

§  3. Srodki zmierzające do urzeczywistnienia celów
Stowarzyszenia

1.     Cele Stowarzyszenia powinny byc realizowane jak w pkt. 2 i 3.
2.     Ideowymi metodami działania są przede wszystkim:
a)     udział przedstawicieli Stowarzyszenia we władzach organizacji lokalnych, samorządowych, przedstawicielskich, religijnych i innych,
b)     praca ideowo-wychowawcza,
c)      prowadzenie działalności propagandowej, popularyzatorskiej, badawczej, wydawniczej, informacyjnej i prasowej wszelkiego rodzaju,
d)     prowadzenie działalności klubowej i kulturalnej,
e)     organizowanie zebrań, wieców, demonstracji,
f)       organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych,
g)     udział w uroczystościach i praktykach religijnych,
h)    współpraca wszelkiego rodzaju z bliskimi ideowo i programowo organizacjami i środowiskami społecznymi, religijnymi, politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi,
i)       wyrażanie opinii w sprawach publicznych,
j)       założenie, prowadzenie  i używanie własnej siedziby Stowarzyszenia
k)     i inne prawem dozwolone działania.
3.     Konieczne środki materialne powinny być uzyskiwane z opłat wpisowego, składek członkowskich, zysków z imprez i własnej działalności finansowej i gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, darów, spadków, zapisów oraz innych dotacji.

§ 4. Rodzaje członkowstwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.     Członków zwyczajnych:  sa nimi te osoby, które ukończyły 18-lat, są zakorzenione w polskiej tradycji kulturalnej, wyznają wiarę chrześcijańską, podzielają i urzeczywistniają wartości narodowe, zadeklarowaly wolę uczestnictwa w jego pracach, uznają za własną Deklaracje Ideową Stowarzyszenia, złożą podpisaną własnoręcznie deklarację członkowską.                                                                                            Przy przyjęciu na członka zwyczajnego  wymagana jest  rekomendacja kandydata na członka zwyczajnego przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i odbyty staż kandydacki w okresie pełnienia roli  członka nadzwyczajnego. Program okresu kandydowania określa osobny regulamin.
2.     Członków nadzwyczajnych:  są nimi osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują pomoc w pracach Stowarzyszenia. Członek nadzwyczajny ma te same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3.     Członków honorowych: sa nimi osoby, których działalność lub pomoc przynosi Stowarzyszeniu szczególną korzyść. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie. Członkowie honorowi mają pełne prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni od obowiązku opłacania składek członkowskich.
§  5. Nabycie członkowstwa

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne.
2.     O przyjęciu członków zwyczajnych i członków nadzwyczajnych rozstrzyga ostatecznie Zarząd. Przyjęcie może być odrzucone bez podania powodów.
3.     Członkowstwo honorowe nadawane jest przez Walny Zjazd / Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
4.     Przed ukonstytuowaniem się Stowarzyszenia członków przyjmują, przejściowo proponęci. Takie członkowstwo jest  skuteczne dopiero wraz z ukonstytuowaniem się Stowarzyszenia.

§  6. Zakończenie członkowstwa

1.     Członkowstwo wygasa w przypadku śmierci (u osób prawnych przy utracie osobowości prawnej), poprzez dobrowolne wystąpienie, przez skreślenie lub wykluczenie.
2.     Wystąpienie jest możliwe w każdym czasie, musi być jednakże zakomunikowane Zarządowi co najmniej miesiąc wcześniej.
3.     Zarząd może skreślić członka, jeśli ten, mimo upomnienia, zalega ze składkami dłużej niż 3 miesiące. Zobowiązanie do uregulowania zaległych składek nie wygasa.
4.     Zarząd może dokonać wykluczenia członka w przypadku poważnego naruszenia obowiązków członkowskich, działania na szkodę Stowarzyszenia lub niehonorowego zachowania. Przeciwko wykluczeniu możliwe jest odwołanie sie do Walnego Zebrania, jednak do jego decyzji prawa członkowskie zostają zawieszone.
5.     O odebraniu członkowstwa honorowego decyduje, w przypadkach wymienionych w pkt. 4, Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§  7.  Prawa i obowiązki członków

 1. Członkowie zwyczajni, członkowie nadzwyczajni i członkowie honorowi  są uprawnieni do udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i użytkowania jego obiektów. Prawo głosowania na Walnym Zebraniu, tak aktywne, jak i  pasywne prawo wyborcze, przysługuje jedynie członkom zwyczajnym i honorowym.
 2. Członkowie zwyczajni i członkowie nadzwyczajni są zobowiązani do czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie mają obowiązek w miarę swoich możliwości wspierać interesy Stowarzyszenia, popularyzować idee narodowe i zaniechać wszystkiego co mogłoby szkodzić dobremu imieniu Stowarzyszenia, czy uniemożliwiać realizowanie jego celów. Zobowiązani są rownież do przestrzegania Statutu i postanowień władz Stowarzyszenia.

§  8. Organy Stowarzyszenia

 1. Organami Towarzystwa są: Walny Zjazd / Walne Zebranie (§§ 9 i 10), Zarząd (§§ 11 do 13), Komisja Rewizyjna (§14) oraz Sąd Koleżeński (§15).

§  9  Walny Zjazd (Walne Zebranie)

1.     Zwyczajne/sprawozdawcze Walne Zebranie odbywa się co roku w ciągu trzech miesięcy po rozpoczęciu roku kalendarzowego.
2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie zbiera się na mocy postanowienia Zarządu, na mocy postanowienia zwyczajnego Walnego Zebrania w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków lub żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie trzech tygodni.
3.     Zarząd pisemnie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zebranie co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem. Zwołanie Walnego Zebrania następuje z podaniem porządku dziennego.
4.     Wnioski na Walne Zebranie składane są pisemnie do Zarządu co najmniej trzy dni przed terminem zebrania.
5.     Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały odnoszące się jedynie do spraw objętych porządkiem obrad, za wyjątkiem uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6.     Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom. Prawo głosowania mają tylko członkowie zwyczajni i honorowi. Każdy członek ma jeden głos. Osoby prawne reprezentowane sa przez upełnomocnionych delegatów. Przeniesienie prawa głosowania na innego członka jest dopuszczalne na podstawie pisemnego upoważnienia.
7.     Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków lub ich przedstawicieli (pkt. 6). Jeżeli o wyznaczonej godzinie brak jest quorum, to zebranie rozpoczyna się piętnaście minut poźniej, z identycznym porządkiem obrad i jest prawomocne bez względu na ilość uczestników.
8.     Wybory i uchwały Walnego Zebrania przyjmowane są z reguły zwykłą większością głosów. Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości 2/3 oddanych ważnych głosów.
     9.  Walnemu Zebraniu przewodniczy prezes Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. W przypadku, gdy i to byłoby niemożliwe, to przewodnictwo obejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu.


§ 10. Zadania  Walnego Zebrania


Walne Zgromadzenie/Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walnemu Zebraniu zastrzeżone są następujące zadania:

1.     Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdań rachunkowych,
2.     Uchwalanie budżetu,
3.     Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej,
4.     Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
5.     Rozstrzyganie odwołań w sprawach wykluczenia ze Stowarzyszenia,
6.     Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Towarzystwa,
7.     Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8.     Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach podanych w porządku obrad,
9.     Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

§  11. Zarząd

 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 6 członków: prezes, wiceprezes, sekretarz, sekretarz-zastępca, skarbnik i członek Zarządu. Ponowny wybór poszczególnych jego członków jest możliwy.
 2. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd ma prawo  w przypadku ustąpienia jednego ze swych członków lub w razie potrzeby na wolne miejsce dokooptowac do swego składu nowego wybieralnego członka, co wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i w przypadku koniecznosci trwa do wyboru nowego Zarządu. Członkowie Zarządu, którzy ustąpili mogą być ponownie wybierani.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane zostają pisemnie lub ustnie przez prezesa, a w przypadku jego niemożności  przez wiceprezesa.
 5. Posiedzenia Zarządu sa prawomocne, gdy wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni i na posiedzeniu jest obecna co najmniej ich połowa.
 6. Zarząd podejmuje postanowienia zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich ilości, rozstrzyga głos prezesa.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Gdy i to jest niemożliwe, przewodnictwo obejmuje najstarszy z obecnych członków Zarządu.
 8. Funkcja członka  Zarządu wygasa, poza śmiercią lub w przypadku upływu kadencji (pkt. 3) także przez odwołanie (pkt. 9) lub ustąpienie (pkt.10).
 9. Walne Zebranie uprawnione jest do odwołania w każdym czasie całego Zarządu lub jego poszczególnych członków.
 10. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie przedłożyć pisemną rezygnację i jej wyjaśnienie. Jest ona kierowana do Zarządu, a w przypadku ustąpienia całego Zarządu, do Walnego Zebrania. Rezygnacja staje sie skuteczna dopiero z chwilą wyboru lub dokooptowania następcy (pkt. 2).

§ 12. Zadania Zarządu

Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i wypełnia wszystkie zadania, które nie są przypisane przez Statut innym organom Stowarzyszenia.
W zakresie jego działania znajdują się szczególnie następujące sprawy:
1. Sporządzenie projektu budżetu rocznego, jak rownież przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności i zamknięcia rachunkowego.
 1. Przygotowanie Walnego Zebrania
 2. Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 5. Informowanie członków na Walnych Zebraniach o działalności i finansowej kondycji Stowarzyszenia.
 6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
§  13. Szczególne obowiązki pojedyńczych członków Zarządu

 1. Prezes sprawuje najwyższą funkcję kierowniczą w Stowarzyszeniu. Do jego obowiazków należy reprezentowanie Stowarzyszenia, w szczególności na zewnątrz, wobec urzędów i osób trzecich. Przewodniczy on Walnym Zebraniom i posiedzeniom Zarządu. W przypadku, gdy zwłoka grozi niebezpieczeństwem, upoważniony jest do wydawania na własną odpowiedzialność zarządzeń, także w sprawach leżących w kompetencji Zarządu lub Walnego Zebrania. Wymagają one jednakże poźniejszego zatwierdzenia przez Walne Zebranie i właściwy organ Stowarzyszenia.
 2. Sekretarz wspomaga prezesa w kierowaniu Stowarzyszeniem. Do niego należy spisywanie protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania i Zarządu.
 3. Skarbnik odpowiada za prawidłowe prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia.
 4. Pisemne ogłoszenia i dokumenty Stowarzyszenia, w szczególności dokumenty zobowiązujące Stowarzyszenie, podpisują wspólnie prezes i sekretarz. W sprawach finansowych dokumenty Stowarzyszenia podpisują wspólnie prezes i skarbnik.
 5. W przypadku niemożnosci pełnienia obowiazków przez prezesa, w jego miejsce występuje wiceprezes, natomiast w miejsce sekretarza  i skarbnika ich zastępcy.

§ 14. Komisja Rewizyjna

 1. Walne Zebranie wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną na okres 3 (trzech) lat. Ponowny wybór poszczególnych jej członków jest możliwy.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują ciągłą kontrolę finansową Towarzystwa. Do nich należy sprawdzanie zamknięcia rachunkowego. Przedkładają oni Walnemu Zebraniu sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli.
 3. Poza tym do Komisji Rewizyjnej stosują się odpowiednio § 11 pkt. 3, 8, 9 i 10.
§ 15.  Sąd Koleżeński

1.  W sporach pomiędzy członkami wynikajacych z przynależności do Stowarzyszenia rozstrzyga Sąd  Koleżeński.
 1. Sąd Koleżeński składa sie z 5-ciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Utworzony zostaje w ten sposób, że każda ze stron sporu wskazuje Zarządowi w terminie 14 dni dwóch członków jako sędziów. Wskazani wybierają wiekszością głosów przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.
3.  Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego zapadają w obecności wszystkich jego członków zwykłą wiekszością głosów. Przy rozstrzyganiu sporów sędziowie kierują sie własną wiedzą i sumieniem. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego w ramach Stowarzyszenia są ostateczne.

§  16. Rozwiązanie Stowarzyszenia

1.     Dobrowolne rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym Walnym Zebraniu i tylko wiekszością 2/3 oddanych ważnych głosów.
2.     To Walne Zebranie ma postanowić o likwidacji Stowarzyszenia. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia lub ustania dotowanego celu Towarzystwa, majątek jego nie może być w jakiejkolwiek formie przekazany jego członkom, lecz wyłącznie wykorzystany na cele społecznie użyteczne w sensie § 34 ff BAO.
3.     Ostatni Zarząd zawiadamia pisemnie odpowiednie władze administracyjne o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


Wiedeń, październik 2016 r.

 

Vereinsstatuten (DE)


Polnischer Klub  namens Roman Dmowski in Österreich
Polski Klub imienia Romana Dmowskiego w Austrii


§ 1. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich


 1. Der Verein führt den Namen: „Polnischer Klub namens Roman Dmowski in Österreich“, ins Polnische übersetzt: „ Polski Klub imienia Romana Dmowskiego w Austrii“.                                                                                                                 
 2. Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich.
 3. Die Errichtung von Zweigvereinen in allen Bundesländern von Österreich ist beabsichtigt.
 4. Der Verein ist ordentliches Mitglied der österreichischen und ausländischen Organisationen, dessen Tätigkeit in der Übereinstimmung mit den Werten und Zielen des Vereinstatutes bleibt.
 5. Der Verein verwendet ein Logo, ein Stempel und andere Symbole, die in ausführlichen Vorschriften bestimmt sind.
 6. Die Tätigkeit des Vereins stutzt sich auf die gesellschaftliche Arbeit seiner Mitglieder.

§ 2. Zweck des Vereins

 1. Der Verein,  dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt: 
a)      Bilden und Festigen  der patriotischen Haltungen unter den Polen in Österreich,
b)      Verbreiten und Propagieren des Geschichtswissens über Polen und  Österreich,
c)      Förderung die Gesellschafts-, Selbstverwaltungs- und örtliche soziale Arbeit unter den Polen in Österreich und in der österreichischen Gesellschaft, die sich auf den christlichen Glauben und die ideell-gesellschaftlichen Werte des Vereins stutzt.
d)      Schutz, Fortentwicklung und Verbreiten des polnischen nationalen Kulturerben, des Erben und der Ideen der National Bewegung, die gesellschaftlich-politischen Ideen von Roman Dmowski sowie der christlichen Tradition und Werte,
e)      Streben zum Erhalten der katholischen Identität von Polen und Österreich, der Polen und der Österreichern,  
f)        Realisierung  und Vertreten der Interessen der Polen und des Landes Polen in Österreich sowie der Schutz ihren guten Ruf,
g)      Führung der jeglichen Formen der karitativen Tätigkeit,
h)      Zusammenarbeit mit den inländischen und ausländischen Organisationen, die ideennahe Tätigkeiten betreiben, 
i)        Führung der wirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne §§ 34 ff BAO, sowohl in Österreich als auch im Ausland.
2.      Der Verein stutzt sich seine Tätigkeit auf die über 100 – jahriger Traditionen der polnischen National Bewegung.
3.      Der Verein hat eigenen Kaplan der römisch-katholischen Konfession.


                           
§  3. Mittel zur Erreichung des Vereinzwecks

1.      Der Vereinszweck soll durch die in Abs. 2 und 3 angeführten Tätigkeiten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.
2.      Als ideelle Mittel dienen vor allem:
a)      Teilnahme der Vertreter des Vereins in Organen der örtlichen, religiösen,
Selbstverwaltungs-, Vertretungs- und anderen Organisationen,
b)      Die ideell-erzieherische Tätigkeit,
c)      Führung der Propaganda-, Popularisierungs-, Forschungs-, Verlags-, Informations-,  und  Pressetätigkeit jeglicher Art,
d)      Führung der Klubs-, und Kulturtätigkeit,
e)      Veranstaltung der Zusammenkünfte, Kundgebungen, Demonstrationen,
f)        Organisation und die Teilnahme an den patriotischen Festveranstaltungen,
g)      Teilnahme an den religiösen Festveranstaltungen und Praktiken,
h)      Mitarbeit jeglicher Art mit ideen- und programmnahen  Organisationen und solchen gesellschaftlichen, religiösen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen Kreisen  in Österreich und im Ausland.
3.      Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: Beitrittsgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erträgnisse aus Veranstaltungen, Gewinne von eigener Wirtschafts- und Finanztätigkeit, Spenden, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen.
§ 4. Arten der Mitgliedschaft

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in:
1.      Ordentliche Mitglieder sind jene Personen, die 18 Jahre beendet haben, sind in polnischer Kulturtradition gewurzelt, sich zum christlichen Glauben bekennen, nehmen die nationalen Werte an, deklarierten den Willen der Teilnahme in Vereins Tätigkeit, erkennen als eigene die Ideendeklaration des Vereins an, reichen einen eigenhändig untergeschriebenen Mitgliedsantrag ein.                                                                   Bei der Aufnahme ein ordentliches Vereinsmitglied ist schriftliche Empfehlung der zwei ordentlichen Vereinsmitglieder und die abgeleistete Einarbeitungszeit als ein außenordentliches Mitglied verlangt. Das Programm der Kandidierenszeit bestimmt eine getrennte Vorschrift.
2.      Außenordentliche Mitglieder sind  solche physische und juristische Personen, die Vereinsarbeit fördern. Das außenordentliche Mitglied  hat die gleiche Rechte und Pflichte wie das ordentliche Mitglied mit Ausnahme des aktiven und passiven Wahlrechts.
3.      Ehrenmitglieder sind Personen durch deren Tätigkeit oder Hilfe dem Verein besonderer Nutzen kommt. Die Ehrenmitgliedschaft gewährt die Generalversammlung. Die Ehrenmitglieder haben das volle Recht der ordentlichen Mitglieder und sind befreit von den Mitgliedsbeiträgen.

§  5. Erwerb der Mitgliedschaft

1.      Mitglieder des Vereins können alle physischen sowie juristischen Personen werden.
2.      Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.
3.      Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die Generalversammlung.
4.      Vor Konstituierung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch den  Proponenten. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Konstituierung des Vereins wirksam.

§  6. Beendigung der Mitgliedschaft

1.      Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod (bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen Austritt, durch Streichung und durch Ausschluss.
2.      Der Austritt ist jederzeit möglich, muss aber dem Vorstand mindestens einen Monat vorher mitgeteilt werden.
3.      Die Streichung eines Mitglieds kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses trotz Mahnung länger als drei Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.
4.      Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten, wegen des Handelns zu Vereins Schaden  und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Gegen den Ausschluss ist die Berufung an die Generalversammlung zulässig bis zu deren Entscheidung die Mitgliedschaftsrechte ruhen.
5.      Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Absatz 4. genannten Gründen von Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden.

§  7.  Rechte und Pflichte der Mitglieder

 1. Die Mitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern zu.
 2. Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet die administrativen, organisatorischen und konzeptuellen Vereinstätigkeiten mit der gebotenen Regelmäßigkeit nachzukommen.
 3. Die Mitglieder sind verpflichtet die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Schaden erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.

§  8. Vereinsorgane

 1. Organe des Vereins sind: die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer und das Schiedsgericht.

§  9. Die Generalversammlung

1.      Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Kalenderjahres.
2.      Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstandes, der ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der ordentlichen Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen drei Wochen statt.
3.      Sowohl zu den ordentlichen, wie auch zu der außenordentlichen Generalversammlung werden alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung eingeladen.
4.      Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.
5.      Gültige Beschlüsse, ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außenordentlichen Generalversammlung können nur zur Tagesordnung gefasst werden.
6.      Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied, im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung, ist zulässig.
7.      Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder bzw. ihrer Vertreter beschlussfähig. Ist der Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung fünfzehn Minuten später mit derselben Tagesordnung statt. Diese Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.
8.      Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
        9.  Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Verhinderung,                                              
             sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste                                                       
             anwesendes Vorstandsmitglied, der Vorsitz.
                                      

§ 10. Aufgaben der Generalversammlung


       Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

1.      Entgegennehmen und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses.
2.      Beschlussfassung über den Voranschlag.
3.      Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer.
4.      Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und außerordentliche Mitglieder.
5.      Entscheidung über Berufung gegen Ausschlüsse von Mitgliedschaft.
6.      Beschlussfassung über Statutenänderungen und Anschlüsse von Mitgliedschaft..
7.      Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

§  11. Der Vorstand

 1. Der Vorstand besteht aus drei bis sechs Mitgliedern und zwar aus dem Obmann, dessen Stellvertreter, dem Schriftführer, dessen Stellvertreter, dem Kassier und einem Beirat.
 2. Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird, hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds an seine oder bei Bedarf auf eine freie Stelle das Recht ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist.
 3. Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt vier Jahre. Auf jeden fall währt sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.
 4. Der Vorstand wird vom Obmann, bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen.
 5. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn alle seine Mitgliedereingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.
 6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
 7. Den Vorsitz führt dem Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.
 8. Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandmitgliedes durch Enthebung und Rücktritt.
 9. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben.
 10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktritterklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes, an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

§ 12. Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich Fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
1.   Erstellung des Jahres Voranschlages, sowie Abfassung des Rechenschaftsbereichs und           
      des Rechnungsabschlusses.
 1. Vorbereitung der Generalversammlung.
 2. Einberufung der ordentlichen und außenordentlichen Generalversammlung.
 3. Verwaltung des Vereinsvermögens.
 4. Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern.
 5. Information der Mitglieder über Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins in den Generalversammlungen.
 6. Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.


§  13. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

 1. Der Obmann ist das höchste Leitungsorgan. Ihm obliegt die Vertretung des Vereins, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen. Er führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr im Verzug, ist er berechtigt auch in der Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbstständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch nachträglicher Genehmigung durch das Generalversammlung und das zuständige Vereinsorgan.
 2. Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des Vorstandes.
 3. Der Kassier ist die ordnungsgemäße Geldbahrung des Vereins verantwortlich.
 4. Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, sind vom Obmann und vom Schriftführer, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom Obmann und vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen.
 5. Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmanns sein Stellvertreter. An die Stelle des Schriftführers und des Kassiers tritt der Beirat.

§ 14. Die Rechnungsprüfer

 1. Die drei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf Dauer von vier  Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.
 2. Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses. Sie haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.
 3. Im Übrigen gelten für Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 3., 8., 9. und 10. sinngemäß.

§ 15.  Das Schiedsgericht

 1. In allen aus dem Vereinverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet das
      Schiedsgericht.
 1. Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von Vierzehn Tagen dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter Vorgeschlagenen das Los.
 2. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach dem bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

§  16. Auflösung des Vereins

1.      Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufen außenordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
2.      Diese Generalversammlung hat auch über die Liquidation zu beschließen. Das im Falle der Auflösung oder bei Wegfall des begünstigten Vereinszweckes allenfalls vorhandene Vereinsvermögen darf in keiner wie auch immer gearteter Form den Vereinsmitgliedern zugute kommen, sondern ausschließlich und zur Gänze für gemeinnützige Zwecke im Sinne §§ 34 ff BAO zu verwenden.
3.      Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung der Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen.


Wien, Oktober  2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz